میز تست تولیدکنندگان

میز تست تولیدکنندگان

سازندگان شیرآلات( Valves Manufacturers) نیاز به نوع خاصی از میزهای تست دارند که قادر باشد همزمان چندین شیر را به صورت مستقل از هم آزمایش نموده و گزارش تست هر شیر را جداگانه(آنالوگ یا دیجیتال) بتوان مشاهده نمود. این شرکت قادر است بسته به نیاز سازندگان شیرآلات، میزهای تست مورد نیاز را ارائه دهد.